CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HA LÔ

公司簡介 -活動領域-產品分類-加工設備-股東關係-最新信息-聯繫我們

哈囉科技股份公司

公司成立於2014年10月16日,投資100億越盾,有4位創始股東:孫女寶薇小姐,姜金生先生,黎氏紅深小姐,何麗芳小姐,由孫女寶薇小姐管理。

2015年07月27日公司已有變更地址為平陽省新淵市慶平坊慶雲邑,第6組,ĐT 747B 747號路,38號地圖,469地號更改為平陽省新淵市慶平,第39號地圖,第575及87號地號,(更改第二次投資執照)

公司於 2016 年 6 月 9 日更改第三次投資執照,增加了 2 名股東:阮成霖先生和 紀銘郁先生; 將代表者從 孫女寶薇小姐更改為 紀銘郁先生。

公司於 2016 年 7 月 14 日更改第四次投資執照,註冊資本增至 260 億。 目的是增加資本投資建廠。 2016年7月,公司開始將生產經營擴展,除表面處理化學品以外的其他許可領域。

公司於2016年10月3日更改第五次投資執照,註冊資本增至400億。 籌集資金的目的是償還購買固定資產、設備和機器以供先前生產使用的債務。

公司於 2017 年 10 月 18 日更改第六次投資執照,轉業,向外資股東劃轉資金。 給Just Success INC 公司:擁有:40億,紀威旭:20億,Tsai Ya Hui:80億。 合計:140億,佔總章程資金的35%。

公司於2018年1月更改第七次投資執照,增資至600億。

公司於2019年1月更改第八次投資執照,增資至800億越盾

专题新闻

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

01.07.2023

Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
[...]

Thông báo Chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UpCOM)

05.06.2023

Thông báo Chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UpCOM)[...]

Công bố thông tin Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô đã trở thành công ty đại chúng

30.05.2023

HLO: Công bố thông tin Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô đã trở thành công ty đại chúng theo văn bản số 3042/UBCK-GSĐC ngày 24/05/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước[...]

邀请参加2023年度股东大会

29.03.2023

Ha Lo Technology Joint Stock Company 董事会谨此公告并邀请股东出席公司 2023 年年度股东大会。[...]

2022年股东年会邀请函

04.04.2022

光环科技股份有限公司董事会现公告并邀请股东出席公司2022年年度股东大会。[...]

出口泰国线

24.06.2021

Halo公司不断学习和吸收国外和引进的先进技术[...]