CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HA LÔ

Sản phẩm

镀锌

分类 产品代码 内容
半光镀镍 SN-121, SN-122 电压达到130 mV
抛光镀镍 NI 01-25 , NI 02-5 蓝白色
NI 01-26 , NI 02-5 快速闪亮的表面
NI 01-28, NI 02-6 专注于滚镀应用
防针剂 Ni-05 不含硫化物
锌铜还原剂 NI-10 液体
铁还原剂 NI-12 粉末状
镀镍


(平均磷含量)
Coventya Enova Lumen 785 电镀速度快0.6-0.9mil/hour
镀镍


(含磷量高)
Coventya Enova H15 HV硬度:990 4000C 1小时热处理)
Micro-hole nickel(微孔镀镍) Criterion MP 250 微孔(microporous)数量从10,000/cm2到100,000/cm2