CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HA LÔ

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023