CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HA LÔ

Thông báo Chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UpCOM)

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng

ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UpCOM)


Để chuẩn bị cho quá trình đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UpCOM) của Công ty Cổ phần Công nghệ Halo, Công ty xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô

2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

4. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký: 8.000.000 cổ phiếu (Tám triệu cổ phiếu)

5. Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)

6. Website: halo.net.vn

7. Mục đích chốt danh sách cổ đông: thực hiện đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (UpCOM)

8. Ngày chốt danh sách cổ đông cuối cùng : 13/06/2023.

Quý cổ đông cần thay đổi lại các thông tin trên Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần (sổ cổ đông), có nhu cầu chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng cổ phiếu hoặc điều chỉnh thông tin đề nghị mang theo Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu (đối với cổ đông là cá nhân) &/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đầu tư (đối với cổ đông là tổ chức) và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần đến làm thủ tục tại Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô trước 16h00 ngày 13/06/2023

Thời gian tạm ngưng chuyển nhượng cổ phần: kể từ 16h00 ngày 13/06/2023 đến ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UpCOM). Công ty sẽ không giải quyết cũng như không chịu trách nhiệm về các chuyển nhượng diễn ra sau 16h00 ngày 13/06/2023

Chi tiết xem thông báo đính kèm.

Quý cổ đông có thắc mắc xin liên hệ Ms Thắm _ số điện thoại: 0906 693 883 để biết thêm thông tin.