CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HA LÔ

邀请参加2023年度股东大会

邀请参加2023年度股东大会

Ha Lo Technology Joint Stock Company董事会谨此公告并邀请全体股东出席公司2023年度股东大会。 详情如下:

一、时间地点:

- 开幕式:2023年4月18日上午10:00;

- 位置:HALO TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY 总部位于越南平阳省 Tan Uyen 镇 Khanh Binh Ward 地图第 39 号地块 1616 号地块。
 
附加的文件: