CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HA LÔ

消息

01-07-2023
Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
查看詳情
05-06-2023
Thông báo Chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UpCOM)
查看詳情
30-05-2023
HLO: Công bố thông tin Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô đã trở thành công ty đại chúng theo văn bản số 3042/UBCK-GSĐC ngày 24/05/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
查看詳情
29-03-2023
Ha Lo Technology Joint Stock Company 董事会谨此公告并邀请股东出席公司 2023 年年度股东大会。
查看詳情

专题新闻

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

01.07.2023

Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
[...]

Thông báo Chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UpCOM)

05.06.2023

Thông báo Chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UpCOM)[...]

Công bố thông tin Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô đã trở thành công ty đại chúng

30.05.2023

HLO: Công bố thông tin Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô đã trở thành công ty đại chúng theo văn bản số 3042/UBCK-GSĐC ngày 24/05/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước[...]

邀请参加2023年度股东大会

29.03.2023

Ha Lo Technology Joint Stock Company 董事会谨此公告并邀请股东出席公司 2023 年年度股东大会。[...]

2022年股东年会邀请函

04.04.2022

光环科技股份有限公司董事会现公告并邀请股东出席公司2022年年度股东大会。[...]

出口泰国线

24.06.2021

Halo公司不断学习和吸收国外和引进的先进技术[...]