CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HA LÔ

业务限制(许可证:646/GP-BCT)

分类 产品代码 内容
氰化钠 NaCN 台湾、韩国
氰化钾 KCN 美国
氰化铜 CuCN 韩国
氰化锌 ZnCN 韩国
金盐 KAu(CN)2 台湾、日本、越南
银盐 KAg(CN)2 韩国
铬酸 CrO3 土耳其、美国