CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HA LÔ

Công bố thông tin Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô đã trở thành công ty đại chúng

Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô thông báo về việc trở thành công ty đại chúng như sau:
Theo văn bản số 3042/UBCK-GSĐC ký ngày 24/05/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xác nhận Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô đã trở thành công ty đại chúng.