CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HA LÔ

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ha Lô xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị Cổ đông đến tham dự họp hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty. Chi tiết như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

- Khai mạc: 10 giờ 00 ngày 18 tháng 04 năm 2023;

- Địa điểm: Trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HA LÔ tại Thửa đất số 1616, Tờ bản đồ số 39, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

File đính kèm: