CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HA LÔ

Tin tức

01-07-2023
Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Xem chi tiết
05-06-2023
Thông báo Chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UpCOM)
Xem chi tiết
30-05-2023
HLO: Công bố thông tin Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô đã trở thành công ty đại chúng theo văn bản số 3042/UBCK-GSĐC ngày 24/05/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Xem chi tiết
29-03-2023
Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ha Lô xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị Cổ đông đến tham dự họp hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty
Xem chi tiết

Tin tức nổi bật

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

01.07.2023

Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
[...]

Thông báo Chốt danh sách cổ đông

05.06.2023

Thông báo Chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UpCOM)[...]

Công bố thông tin Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô đã trở thành công ty đại chúng

30.05.2023

HLO: Công bố thông tin Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô đã trở thành công ty đại chúng theo văn bản số 3042/UBCK-GSĐC ngày 24/05/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước[...]

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

29.03.2023

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ha Lô xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị Cổ đông đến tham dự họp hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty[...]

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

04.04.2022

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ha Lô xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị Cổ đông đến tham dự họp hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty[...]

XUẤT KHẨU DÂY CHUYỀN SANG THÁI LAN

24.06.2021

Công ty Ha Lô luôn không ngừng học hỏi và tiếp thu các kĩ thuật tiên tiến từ các nước và nhập khẩu về[...]