CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HA LÔ

Sản phẩm

Khác

Phân loại Mã sản phẩm Nội dung
Than hoạt tính cho xi mạ Dạng rắn
Bột trợ lọc Dạng bột
Amoni clorua NH4CL Dạng bột
Kali clorua KCL Dạng bột
Kẽm clorua ZnCL2 Dạng bột
Đồng pyrophotphat Cu2P2O7 Dạng bột
Kali dicromat K2Cr2O7 Dạng bột
Kali pyrophotphat K4P2O7 Dạng bột
Đồng sunphat CuSO4 Dạng bột
Axit sulfuric (sạch) H2SO4 Dạng lỏng
Stannous pyrophosphate Sn2P2O7 Dạng bột
Sodium stannat (natri stannat) Na2SnO3 Dạng bột
Coban sulfat CoSO4 Dạng bột
Coban clorua CoCl2 Dạng bột
Xăng thơm Dạng lỏng