CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HA LÔ

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc chốt 
danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023