CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HA LÔ

Lĩnh vực hoạt động

Tên ngành Mã ngành
1. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669
2. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu 7490
3. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829
4. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu 2599
5. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220
6. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719
7. Sữa chữa máy móc thiết bị 3312